Your browser does not support JavaScript!
光電工程系
DEPARTMENT OF ELECTRO-OPTICAL ENGINEERING NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
教師專利
qeqqeqeqweqe
資料所有者 資料標題 區域 專利類型 終止日期 證書字號 附件
美國 發明專利 2012-01-01 6441875  
國內 發明專利 2028-04-10 95129948  
國內 新型專利 2018-12-21 M367703  
國內 發明專利 2021-07-21 I258608  
國內 發明專利 2022-01-21 I271873  
國內 發明專利 2023-11-11 I302988  
美國 發明專利 2021-12-31 US 7,097,778  
國內 新型專利 2018-04-22 M349257  
國內 發明專利 2025-05-12 I295114  
美國 發明專利 2027-06-02 07382091  
美國 發明專利 2022-09-01 US 6473443 B1  
美國 發明專利 2018-02-01 6115126  
國外(不含美國) 發明專利 2013-08-01 548472B  
國外(不含美國) 發明專利 2017-02-01 7178962  
國外(不含美國) 發明專利 2006-11-01 20060244887  
國外(不含美國) 發明專利 2017-03-01 20070046869  
國內 發明專利 2006-06-01 594264  
國內 發明專利 2026-02-23 I272996  
國內 發明專利 2025-06-26 I 273231  
美國 發明專利 2012-03-05 6,353,366